Ellian, Nasr en het dierenrijk


Afshin Ellian is misschien een tijdje in Iran geweest. Anders valt niet te verklaren waarom hij er pas op 19 augustus toe kwam om te reageren op de rede die Ramsey Nasr op 27 juni afstak tijdens de manifestatie op het Malieveld tegen het cultuurbeleid.

Een ding moet je Ellian nageven: hij is perfect geïntegreerd. Immers, zodra een immigrant de kunst van het afzeiken beheerst, hoort hij er echt bij. Weet u een andere taal waar je een vergelijkbaar begrip hebt? ‘Piss down’? ‘Abpinkeln’? Nee hoor, niet in die betekenis. Afzeiken is de kern van het moderne Nederlanderschap. Dat heeft Ellian uitstekend begrepen (hij is heus niet dom), en zo gaat hij dus ook te werk tegenover Nasr.

Die wordt afgezeken, omdat Nasr waarschuwt dat wij zonder kunsten zouden afdalen tot het dierenrijk. Ik zal toegeven, ik stond op het Malieveld ook een beetje raar te kijken toen ik Nasr bezig hoorde, maar er valt zeker meer over te zeggen dan Ellians:

Alleen al om deze arrogantie te bestraffen, moeten we deze waanzinnige subsidies beperken.

Ik ga daar zo meteen nog op in. Maar ik begrijp best: afzeiken kost intellectuele energie, en dus moet Ellian al gauw zijn toevlucht nemen tot meer of minder gejatte argumenten.

Ellian valt de kunstensubsidies uiteindelijk aan met een gedachte, die hem, afgezien van het rechtstatelijke togaatje, rechtstreeks lijkt ingeblazen door de heer M. Bosma, denker van dienst bij de PVV.
Dat gaat in zijn oorspronkelijke versie zo: kunstensubsidies zijn slecht, want bedacht door de nazi’s.
Simpel zat. Bovendien, goed na de oorlog: die andere typisch Nederlandse eigenschap.

Toch zal volgens mij niet één aanhanger van de PVV de Duitse Autobahn mijden, hoewel bedacht door de Nazi’s. Ook heb ik nog nooit iets gehoord over een algehele boycot van de Volkswagen, het door de nazi’s in het leven geroepen automerk. Wat heet: enige jarenlang reed de heer Wilders gewoon rond in een Audi, een volledig dochterbedrijf van Volkswagen. Hij heeft hem alleen maar uit de vaart genomen, omdat hij werd bedreigd.
Het kan dus wel: én PVV-er zijn, én iets doen wat werd bedacht door de nazi’s.

Desalniettemin schrijft Ellian:

De esthetisering van het politieke was juist een onverzadigbaar verlangen van het nationaal-socialisme. De statelijke kunst moest de politieke ruimte inrichten, en daarvoor was de staat bereid om andere landen van hun kunstwerken te beroven. Kort voor zijn dood stond de Führer te kijken naar het ontwerp van een nieuw Berlijn, met standbeelden, kunstwerken, theater en opera. Het primaat ligt bij het politieke – maar de autonomie is onontbeerlijk voor kunst en politiek.

Van belang is: Ellian is columnist bij NRC Handelsblad.
Laat die krant nu net een tijdje terug hebben aangetoond, dat de kunsteninstellingen die door de bezuinigingsoperatie worden ontzien, primair door VVD-ers worden bestuurd. Er is dus geen sprake van dat de huidige regering vanuit staatsrechterlijke zuiverheid de autonomie der kunsten wil bevorderen. Integendeel.
En Ellian kan dit – als medewerker van NRC Handelsblad – hebben geweten. Als dat zo is, belazert hij de kluit.
Ahmedinejad zou met zo’n Minister van Propaganda alleszins ingenomen zijn.

Dat wil zeggen … Ellian laat, door al dat afzeiken, een kans voor open doel ongebruikt.

Nasr blundert inzake het dierenrijk namelijk anders dan Ellian meent. De Dichter des Vaderlands realiseert zich in zijn verontwaardiging niet, dat ook deze regering een bloedhekel heeft aan het dierenrijk.
Dat wil niet zeggen: voor zover niet leverbaar in slachthuisversie. Daar moeten Nederlanders ach en wee roepen over onverdoofd slachten (bedreven door islamieten en joden), terwijl uit het hele dierenrijk niets bekend is over soorten die hun prooi verdoofd slachten.

Maar voor de dieren die niet in de slachthuizen worden ondergebracht, is de regering heel wat minder zachtzinnig. Zonder pardon wordt de Ecologische Hoofdstructuur over de kling gejaagd. Zo zeer dat zelfs het Planbureau van de Leefomgeving op zijn website het volgende schrijft:

De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten Nederland om die achteruitgang te stoppen. Er zijn wel kosteneffectieve mogelijkheden om de internationale afspraken in het vizier te houden, zoals het concentreren op het beheer van bestaande natuurgebieden (in het bijzonder de Europees beschermde Natura 2000-gebieden) en het verbeteren van de milieu- en watercondities.

Het zal je maar gezegd worden door je adviesorgaan: ‘Uw beleid is strijdig met Europese regelgeving.’ En ondertussen jammeren over Griekenland…

Hoe dan ook, heb je zo’n regering, dan sla je de plank mis, als je een tegenstelling creëert tussen de kunsten en de natuur. Dan heb je niet begrepen, wie je tegenstander is. Laat staan dat je begrepen hebt wie je medestanders zijn.

Voor het overige lijkt het me onwaarschijnlijk, dat Ahmedinejad Ellian als Minister van Propaganda naar zijn land terug beroepen zal. Afgezien daarvan is afzeiken natuurlijk wel een heel dierlijke bezigheid: die stamt uit de wereld der honden.